Zasady poświadczania podpisu wraz z zastępczą formą podpisu

mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi w ramach Orange Finanse może poprosić Cię o odesłanie Umowy lub innego dokumentu z własnoręcznie złożonym przez Ciebie podpisem, który musi poświadczyć odpowiedni podmiot – w tym przypadku należy wybrać jeden z poniższych trybów postępowania:

  • 1 Udaj się do placówki mBanku - w przypadku poświadczania podpisu przez pracowników Banku na Umowie lub innym dokumencie, na którym pracownik Banku poświadcza własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu powinna znaleźć się adnotacja o treści: „Dane zweryfikowano, podpis złożono w mojej obecności” oraz podpis i pieczęć pracownika Banku poświadczającego podpis.
  • 2 Udaj się do Punktu Obsługi Aspiro S.A. - w przypadku poświadczania podpisu przez pracowników Aspiro S.A. na Umowie lub innym dokumencie, na którym pracownik Aspiro S.A. poświadcza własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu powinna znaleźć się adnotacja o treści: „Dane zweryfikowano, podpis złożono w mojej obecności” oraz podpis i pieczęć pracownika Aspiro S.A. poświadczającego podpis.
  • 3 Udaj się do notariusza - w przypadku poświadczenia podpisu przez notariusza do Umowy / dokumentu musi zostać dołączone oświadczenie notariusza poświadczającego własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu, okrągła pieczęć oraz imienna pieczęć i podpis notariusza.
  • 4 Udaj się do polskiego przedstawiciela konsularnego (konsul, wice konsul, osoba upoważniona przez Kierownika Wydziału Konsularnego) - w przypadku poświadczania podpisu przez polskich przedstawicieli konsularnych na Umowie / dokumencie musi znajdować się okrągła pieczęć Konsulatu oraz imienna pieczęć i podpis osoby poświadczającej podpis z oświadczeniem (w formie adnotacji lub pieczęci) o treści: „Stwierdzam własnoręczność podpisu/ tuszowego odcisku palca… [imię i nazwisko], zamieszkałego w.... [adres zamieszkania], kraj zamieszkania… [kraj zamieszkania], osobiście mi znanego/legitymującego się...[rodzaj dokumentu tożsamości], seria i numer [seria i nr dokumentu tożsamości], dnia..... [data poświadczenia podpisu]".
  • 5 Udaj się do innej osoby uprawnionej do poświadczania własnoręczności składanych przez osoby prywatne podpisów (np. Notary Public, notariusz obcego państwa - w przypadku poświadczenia podpisu Rezydenta RP przebywającego czasowo poza granicami Polski) – w tym przypadku na Umowie / dokumencie pod podpisem złożonym przez Ciebie musi znajdować się adnotacja osoby poświadczającej podpis o treści: „Stwierdzam własnoręczność podpisu/tuszowego odcisku palca... [imię i nazwisko], zamieszkałego w…[adres zamieszkania], kraj zamieszkania… [kraj zamieszkania], osobiście mi znanego/ legitymującego się..... [rodzaj dokumentu tożsamości], seria i numer [seria i nr dokumentu tożsamości], dnia..... [data poświadczenia podpisu]”,a także imienna pieczęć i podpis osoby poświadczającej podpis. Do tak poświadczonej Umowy/ dokumentu powinno być dołączone Apostille poświadczające autentyczność podpisu osoby, która poświadczała na Umowie/ dokumencie złożony przez Ciebie podpis.
Zastępcza forma podpisu - osoba niewidoma / niedowidząca / nie mogąca czytać

Z dniem 16.04.2010 r. na mocy Ustawy z dnia 08.01.2010 r. o zmianie ustawy Kodeks Cywilny został uchylony art. 80 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 16.03.2010 r. nr 40 poz. 222). Od tego dnia w stosunku do osób nie mogących czytać w obrocie prawnym stosuje takie same zasady podpisywania dokumentów jak dla osób, które mogą czytać. Jeżeli jednak osoby nie mogące czytać, nie mogą również złożyć podpisu (nie mogą pisać) - wówczas stosuje się zasady opisane w punkcie pt. "Zastępcza forma podpisu - osoba nie mogąca złożyć podpisu".

Z argumentów przemawiających za zmianą warto przytoczyć pogląd przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Cywilnego prof. Zbigniewa Radwańskiego, który wskazał, że (…) jeżeli niewidomy się podpisze, to znaczy, że bierze odpowiedzialność za dokument, który podpisał. Od jego wyboru i rozsądku zależy sposób dowiedzenia się, co w tym dokumencie się znajduje. Tak samo widomy, kiedy nie przeczyta dokumentu i go podpisze, to też robi to na własną odpowiedzialność. Żaden system prawny - nawet polski - nie wymaga, żeby on to czytał. On tylko stanowi, że jeśli podpisze, to będzie odpowiadał za istniejącą treść, a w jaki sposób podpisujący się z nią zapoznał, to jego rzecz. Dyrektorzy przedsiębiorstw podpisują tysiące dokumentów, których nie czytają, a polegają na tym, co im sekretarz przedstawi. Mają do niego zaufanie, więc podpisują. Dlatego żadnego niebezpieczeństwa co do obrotu nie ma ( Biuletyn 3126/VI kad. z 15.12.2009 r. z posiedzenia nr 54 Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w Kodyfikacjach, str. 7-8). Zastępcza forma podpisu - osoba nie mogąca złożyć podpisu Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis. Dopuszczalna jest też sytuacja, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.

W związku z powyższym dopuszczalny jest jeden z następujących trybów postępowania:

  • w przypadku wizyty w placówce mBanku / Punkcie Obsługi Aspiro S.A, w obecności jej pracownika, Klient złoży odcisk palca na pisemnej dyspozycji/Umowie/wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis, a pracownik Banku / Aspiro S.A – z dopiskiem na życzenie Klienta – obok odcisku palca dokona wpisu imienia i nazwiska Klienta wraz ze swoim podpisem i imienną pieczęcią
  • na pisemnej dyspozycji/Umowie/wniosku, w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta będzie znajdował odcisk palca Klienta, a obok tego odcisku będzie się znajdowało wypisane przez inną osobę - z dopiskiem na życzenie Klienta - imię i nazwisko Klienta oraz jej podpis, którego własnoręczność zostanie następnie poświadczona przez notariusza.
  • na pisemnej dyspozycji/Umowie/wniosku, w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta, podpis składa inna osoba, a jej podpis poświadczony jest przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać Klienta. Własnoręczność złożonego podpisu winna być potwierdzona notarialnie.
  • alternatywną formą złożenia podpisu na ww. dokumentach jest złożenie podpisu pod przez pełnomocnika klienta działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego, w którym będzie umocowanie pełnomocnika do dokonywania w imieniu i na rzecz klienta czynności bankowych, czynności faktycznych, np. odbierania korespondencji, dokonywania wypłat z rachunku oraz innych czynności związanych z dokonywaniem czynności bankowych, np. umów zabezpieczeń, składania oświadczeń woli o poddaniu się egzekucji i umocowanie do składania w imieniu i na rzecz klienta oświadczeń woli w tym zakresie. Pełnomocnictwo notarialne ma niewątpliwie tą zaletę, że podczas jednej wizyty u notariusza klient może ustanowić pełnomocnika do wielu czynności, do których dokonania niezbędne jest złożenie podpisu przez klienta. Należy jednak pamiętać, że o granicach umocowania i upoważnienia swojego pełnomocnika decyduje zawsze klient. Do podpisu składanego pod umową / wnioskiem w tym trybie musi być dołączony oryginał odpisu aktu notarialnego pełnomocnictwa. Jeżeli umowa/wniosek nie będą podpisywane przez pełnomocnika w placówce mBanku / Punkcie Obsługi Aspiro S.A, wówczas własnoręczność podpisu pełnomocnika musi zostać potwierdzona przez notariusza.
Zastępcza forma przyjmowania dyspozycji od klientów, którzy nie mają możliwości skontaktowania się z infolinią ze względu na swoją niepełnosprawność
Zastępcza forma ustanowienia pełnomocnika rodzajowego do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem infolinii

W sytuacji, w której klient nieposiadający dostępu do infolinii z przyczyn opisanych powyżej zechce ustanowić pełnomocnika rodzajowego do dysponowania Rachunkiem, które to ustanowienie dokonywane jest za pośrednictwem infolinii, wówczas zgłoszenie ustanowienia pełnomocnika rodzajowego do dysponowania Rachunkiem zostanie zarejestrowane po dostarczeniu do Banku pisma (podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank i odesłanego na adres korespondencyjny Banku lub złożonego w placówce mBanku / Punkcie Obsługi Aspiro S.A), w którym klient zwraca się prośbą o ustanowienie danej osoby pełnomocnikiem rodzajowym do dysponowania rachunkiem.

W powyższym piśmie, oprócz imienia i nazwiska oraz adresu klienta, powinien być podany jego numer PESEL, nr rachunku/rachunków, do którego/których będzie ustanawiany pełnomocnik rodzajowy do dysponowania Rachunkiem oraz w sytuacji, w której ustanowienie pełnomocnictwa dotyczy rachunku prowadzonego na rzecz firmy, tj. nazwa, siedziba, nr NIP i nr REGON. W sytuacji, w której pełnomocnictwo dotyczy rachunku prowadzonego na rzecz firmy do pisma powinien być dołączony aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS’u potwierdzający zgodność danych dot. firmy zawartych w piśmie.

Ponadto, w sytuacji, w której Pełnomocnik jest klientem Banku, w piśmie powinny być wskazane następujące dane Pełnomocnika: imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości oraz adres zameldowania - dla potwierdzenia tych danych klient załącza kopie dokumentu tożsamości przyszłego pełnomocnika.

W sytuacji, w której pełnomocnik nie jest klientem Banku do pisma powinien być załączony Formularz danych pełnomocnika, na którym podpis potwierdzony będzie przez notariusza.

Zastępcza forma złożenia dyspozycji wydania pakietu aktywacyjnego

W sytuacji, w której klient mBanku nieposiadający dostępu do infolinii z przyczyn opisanych powyżej zechce otrzymać pakiet aktywacyjny, wówczas taka dyspozycja zostanie przyjęta po dostarczeniu do mBanku pisma (podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank i odesłanego na adres korespondencyjny Banku lub złożonego w placówce mBanku / Punkcie Obsługi Aspiro S.A ), w którym klient zwraca się prośbą o wydanie pakietu aktywacyjnego. W powyższym piśmie, oprócz imienia i nazwiska oraz adresu klienta powinien być podany jego numer PESEL.

Zastępcza forma złożenia dyspozycji wydania/ aktywacji karty płatniczej do rachunku

W sytuacji, w której klient Banku bez dostępu do infolinii z przyczyn opisanych powyżej zechce otrzymać / aktywować kartę płatniczą do konta, wówczas dyspozycja zostanie przyjęta po dostarczeniu do Banku pisma (podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank i odesłanego na adres korespondencyjny Banku lub złożonego w placówce mBanku/ Punkcie Obsługi Aspiro S.A, w którym klient zwraca się prośbą o wydanie/ aktywację karty płatniczej do rachunku o numerze podanym przez klienta. W powyższym piśmie, oprócz imienia i nazwiska oraz adresu klienta powinien być podany jego numer PESEL.

Zastępcza forma złożenia dyspozycji otwarcia kolejnego rachunku/ kolejnych rachunków w ramach podpisanej Umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub Umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących

W sytuacji, w której klient Banku nieposiadający dostępu do infolinii z przyczyn opisanych powyżej zechce złożyć dyspozycję otwarcia kolejnego rachunku/ kolejnych rachunków w ramach podpisanej Umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub Umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących, wówczas dyspozycja zostanie przyjęta po dostarczeniu do Banku pisma (podpisanego zgodnie ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank i odesłanego na adres korespondencyjny Banku lub złożonego w placówce mBanku / Punkcie Obsługi Aspiro S.A), w którym klient zwraca się prośbą o otwarcie kolejnego rachunku/ kolejnych rachunków. W powyższym piśmie, oprócz imienia i nazwiska oraz adresu klienta powinien być podany jego numer PESEL.