Klienci Orange
zyskują więcej

Otwórz konto

Dodatkowe korzyści dla Klientów Orange

Zniżki
dla Klientów
Orange

Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017”

150zł zniżki rocznie na fakturach lub ekstra doładowanie Orange na kartę Orange
    Za wydanie min. 300zł w miesiącu otrzymasz 10zł nagrody dla Klientów Orange. Dodatkowo po spełnieniu warunku otrzymasz bonus 30zł.1

40zł specjalnie
dla Ciebie

Płać zbliżeniowo telefonem

Mamy dla Ciebie specjalną promocję, w której do zdobycia jest 40zł. Jedyny warunek to płacenie telefonem4.

Z takim
oprocentowaniem
warto
oszczędzać

3,6% w skali roku oprocentowanie nominalne na Koncie Oszczędnościowym2

Wydajesz w miesiącu 300zł płacąc kartą do konta w Orange Finanse lub BLIKiem i masz wyższe oprocentowanie na Koncie nawet przez 6 miesięcy.
  • 0zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0zł za wydanie i korzystanie z Karty Debetowej MasterCard
  • 0zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet
  • 0zł za wypłaty kartą debetową ze wszystkich bankomatów w Polsce3

1 Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które od 18.08.2017 r. do 01.02.2018 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse.
Uczestnik Promocji otrzyma prawo do zwrotu 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Mobilnym Klientem Orange, lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie na Kartę Orange, jeśli jest Klientem Orange na Kartę. Jeśli Uczestnik Promocji jest zarówno Mobilnym Klientem Orange, jak i Klientem Orange na Kartę, otrzymuje on prawo do zwrotu 10 zł z tego tytułu, w zależności od tego, jaki numer został podany przez niego w polu „Numer telefonu zarejestrowany w sieci Orange” na wniosku o otwarcie Konta Osobistego.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany Uczestnikowi Promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste, po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych, ( w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do sieci Orange Zwrot będzie mógł być naliczany Uczestnikowi Promocji już za miesiąc, w którym nastąpił moment przeniesienia numeru do Orange) oraz w maksymalnie 12 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie Uczestnik Promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange, z zastrzeżeniem warunku, że maksymalna liczba naliczonych zwrotów może wynosić 12. Uczestnik Promocji uprawniony jest do otrzymania nagrody dodatkowej w wysokości 30 zł, jeśli spełni łącznie dwa warunki: 1. posiada aktywne Konto Abonenckie Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange 2. I jeśli miał wypłaconą maksymalną ilość 12 zwrotów w okresie trwania Promocji. Nagroda dodatkowa, o której mowa powyżej zostanie wypłacona w miesiącu, w którym zostanie wypłacony 12-ty zwrot. Pojedynczy naliczony zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji w przypadku Mobilnego Klienta Orange lub jako doładowanie na Konto Abonenckie na Kartę Orange w przypadku Klienta Orange na Kartę, maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki opisane w Regulaminie Promocji „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml Nagroda dodatkowa zostanie wypłacona na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji w przypadku Mobilnego Klienta Orange lub jako doładowanie na Konto Abonenckie na Kartę Orange w przypadku Klienta Orange na Kartę, do końca miesiąca, w którym zostanie wypłacony 12-ty Zwrot. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z Kontem Osobistym są określone w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse dostępnych na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml


2 Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Promocja „Dobry Start z Orange Finanse, jesień 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 18.08.2017 r. do 01.02.2018r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo‑rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. promocji, jest mobilnym Klientem Orange lub Klientem Orange na kartę i otworzy Konto Oszczędnościowe w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego poprzez Serwis Transakcyjny Banku (pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych) – wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach zostanie udostępniony uczestnikowi promocji w Serwisie Transakcyjnym Banku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otwarcia Konta Osobistego – lub kontakt z infolinią Orange Finanse, zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,6% w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku uczestnika promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 zł. Jeżeli saldo środków zgromadzonych na rachunku będzie wyższe niż 10 000 zł, wówczas nadwyżka środków będzie oprocentowana zgodnie z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w Orange Finanse.
Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia Konta Oszczędnościowego płatności bezgotówkowych Kartą Debetową na łączną kwotę co najmniej 300 zł. Uczestnik promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie promocji „Dobry Start z Orange Finanse, jesień 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml.


3 Szczegółowe informacje związane z Kontem Osobistym, dotyczące opłat, dostępne są w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, dostępnej na www.orangefinanse.pl/tabela_oplat.phtml.

4 Aby skorzystać z pierwszej Korzyści i otrzymać zwrot w wysokości 10 zł należy dodać kartę w aplikacji mobilnej Orange Finanse i ustawić funkcję płatności zbliżeniowych telefonem. Ze zbliżeniowych płatności telefonem można korzystać jeśli urządzenie wyposażone jest w technologię NFC i system operacyjny Android™ w wersji 4.4 lub wyższej. Następnie należy dokonać pięciu transakcji zbliżeniowych telefonem dzięki aplikacji mobilnej Orange Finanse na dowolną kwotę. Maksymalna kwota zwrotu z tej Korzyści to 10 zł. Z Korzyści można skorzystać 1 raz. Aby skorzystać z drugiej Korzyści i otrzymać zwrot kolejnych 10 zł należy dokonać kolejnych pięciu transakcji zbliżeniowych telefonem dzięki aplikacji mobilnej Orange Finanse na dowolną kwotę. Łączna liczba transakcji by zdobyć kolejne 10 zł z dwóch Korzyści wynosi 10. Maksymalna kwota zwrotu z tej drugiej Korzyści to 10 zł. Z Korzyści można skorzystać 1 raz. Aby skorzystać z trzeciej Korzyści i otrzymać zwrot kolejnych 20 zł należy dokonać kolejnych pięciu transakcji zbliżeniowych telefonem dzięki aplikacji mobilnej Orange Finanse na dowolną kwotę. Łączna liczba transakcji by zdobyć 20 zł z trzeciej Korzyści wynosi 15. Maksymalna kwota zwrotu z tej trzeciej Korzyści to 20 zł. Z Korzyści można skorzystać 1 raz. Maksymalna kwota zwrotu z 3 Korzyści łącznie to 40 zł. W przypadku pozostałych Korzyści oferowanych Klientom w systemie transakcyjnym Orange Finanse, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Korzyści określa Regulamin Promocji Strefa Korzyści dostępny na https://www.orangefinanse.pl/strefa_korzysci.phtml. Zwrot z transakcji nastąpi do 60 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki Korzyści na rachunek, z którego dokonano płatności. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Z Korzyści możesz skorzystać do 31.12.2017 r.


Z płatności Android Pay (TM) możesz korzystać jeśli Twoje urządzenie wyposażone jest w technologię NFC i system operacyjny Android (TM), a Ty posiadasz kartę MasterCard. Szczegółowe informacje na temat Android Pay (TM) znajdują się w Regulaminie korzystania z kart płatniczych Orange Finanse w ramach Android Pay (TM), dostępnym na www.orangefinanse.pl/android-pay. Android Pay (TM) i Android (TM) to znaki towarowe Google Inc. Android, Android Pay i Google Play to znaki towarowe Google Inc. Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.Orange Finanse usługi bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.