OBOWIĄZKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM USTAWODAWSTWA FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

1 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”. Ustawa nałożyła na instytucje finansowe w tym na mBank obowiązek pobierania od klientów oświadczenia czy są oni amerykańskimi podatnikami a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo klasyfikacji przedmiotowej prowadzonej działalności, zgodnie z nomenklaturą FATCA.

Obszar zbierania danych obejmuje:
 • Identyfikowanie klientów indywidulanych i instytucjonalnych pod kątem posiadania statusu amerykańskiego podatnika („US Person”),
 • Weryfikację czy klienci instytucjonalni mBanku są kontrolowani przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
 • Przekazywanie danych dotyczących klientów i ich rachunków, zdefiniowanych jako podlegających raportowaniu, do amerykańskich organów podatkowych za pośrednictwem organów podatkowych w Polsce, w termiach określonych w Ustawie.
Obowiązkowi składania oświadczeń FATCA podlegają:
 • 1. Klienci, którzy od dnia 1 grudnia 2015r. dokonają zawarcia z mBankiem umowy o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie na bieżąco w procesie otwarcia rachunku (złożenie oświadczenia jest warunkiem otwarcia rachunku).
 • 2. Klienci, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 listopada 2015r. włącznie zawarli z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie do 30 listopada 2016r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w powyższym terminie, mBank zmuszony będzie zablokować rachunki finansowe (tj. czasowo uniemożliwić dysponowanie środkami / wartościami majątkowymi zgromadzonymi na rachunkach), w ciągu 3-ch dni roboczych. Zdjęcie blokady możliwe będzie po złożeniu oświadczenia FATCA.
 • 3. Klienci, którzy na 30.06 2014r. posiadali w mBanku rachunki finansowe. W stosunku do tych klientów, mBank dokonuje weryfikacji czy klient nie spełnia kryteriów podatnika amerykańskiego a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo czy takich cech nie posiada osoba kontrolująca klienta.

Rachunek finansowy to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek papierów wartościowych, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia FATCA i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

Dodatkowa informacja na temat zgodności mBank S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)
  Zgodnie z wymogami FATCA, mBank został zarejestrowany na stronie internetowej IRS – agencji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnej za podatki (http://www.irs.gov/) z następującymi danymi:

  Nazwa: mBank S.A.
  Status FATCA: Registered Deemed Compliant FI IGA MODEL 1
  Numer GIIN:
  mBank S.A. Poland: T2B1ED.00000.LE.616
  mBank Czech Republic foreign branch: T2B1ED.00000.BR.203
  mBank Slovak Republic foreign branch: T2B1ED.00000.BR.703
PODATNIK AMERYKAŃSKI (US PERSON)
  (dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych)
  Oznacza to:
 • 1. obywatela amerykańskiego lub,
 • 2. osobę, która po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych lub,
 • 3. osobę przebywającą na stałe w Stanach Zjednoczonych (np. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym - jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty) lub
 • 4. osobę, która spełniła test długości pobytu w Stanach Zjednoczonych, to znaczy:
  • przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
  • liczba dni, w których przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.
ZAKRES DANYCH KLIENTA PRZEKAZYWANYCH DO LOKALNYCH ORGANÓW PODATKOWYCH KLIENT BĘDĄCY PODATNIKIEM AMERYKAŃSKIM (SPECIFIED US PERSON)
  (dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych)
  mBank przekaże następujący zakres danych klientów sklasyfikowanych jako podatnik amerykański:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN),
 • numery rachunków uznanych za rachunki finansowe,
 • suma sald na rachunkach finansowych wyrażona w USD, a ustalona na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu jeśli rachunek został zamknięty
 • kwota wypłaconych przez mBank odsetek.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
  Oświadczenie FATCA można złożyć:
 • 1. telefonicznie na infolinii (+48 42 19 300)
 • 2. podczas wizyty w Salonie Sieci Orange – składając wniosek o otwarcie rachunku - dla nowego klienta,
 • 3. w serwisie transakcyjnym:
  • dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku,
  • dla klienta istniejącego posiadającego już rachunek - wybierając kolejno zakładki: Oferta dla Ciebie > Usługi > FATCA

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. W przypadku zmiany statusu wskazanego w oświadczeniu, Klient zobowiązany jest złożyć kolejne oświadczenie zgodne z nowym stanem faktycznym i prawnym. Na oświadczeniu, klient oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia FATCA w mBanku prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem telefonu: +48 42 19 300
W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.

Umowa IGA ( wersja polska)
Umowa IGA (wersja angielska)