OBOWIĄZKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM USTAWY
O WYMIANIE INFOROMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI KRAJAMI

Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym Orange Finanse (mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18), mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego kraju. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).
Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Obszar zbierania danych obejmuje:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i instytucjonalnych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego.
 • weryfikację, czy klienci instytucjonalni mBanku, Oddziału Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 są kontrolowani przez rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • przekazywanie danych klientów (zidentyfikowanych jako podatników innych krajów), ich rachunków, do organów podatkowych w Polsce, w termiach określonych w Ustawie.


Państwo uczestniczące (podlegające regulacji CRS) oznacza:

 • inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 • inne niż Stany Zjednoczone państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.


Państwo trzecie (nie podlegające regulacji CRS) oznacza:

 • inne niż Rzeczpospolita Polska,
 • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym


Rachunek finansowy:


w mBanku, Oddziale Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

Obowiązek uzyskania przez mBank oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy:

1.Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017r. dokonają zawarcia z mBankiem, Oddziałem Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 umowy o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie na bieżąco, w procesie otwarcia rachunku (złożenie oświadczenia jest warunkiem otwarcia rachunku).

2.Klientów, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. włącznie, zawarli z mBankiem, Oddziałem Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 umowę o prowadzenie rachunku finansowego oraz posiadają cechy podatnika innego państwa.

Termin uzyskania oświadczenia:
 • o 31 lipca 2017r. - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
 • o 31 grudnia 2017r. - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2017r – 30.04.2017r.


3.Klientów, którzy posiadali w mBanku, Oddziale Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 rachunki finansowe na dzień 31.12.2015r. W stosunku do tych klientów, mBank, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 dokonuje weryfikacji, czy klient nie spełnia kryteriów podatnika – rezydenta podatkowego innego państwa, a w przypadku klientów instytucjonalnych (firmowych), dodatkowo, czy takich cech nie posiada osoba kontrolująca klienta.


Niezależnie od powyższego, mBank, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 obowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku, Oddziale Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu: 48 42 19 300.

PODATNIK (REZDYDENT PODATKOWY) INNEGO PAŃSTWA

(dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) –
Oznacza to:
 • osobę, będącą rezydentem dla celów podatkowych państwa uczestniczącego lub trzeciego na podstawie prawa podatkowego tego państwa, lub
 • masę spadkową po osobie zmarłej, która była rezydentem dla celów podatkowych państwa uczestniczącego i trzeciego.


ZAKRES DANYCH KLIENTA PRZEKAZYWANYCH DO LOKALNYCH ORGANÓW PODATKOWYCH

KLIENT - POSIADACZ RACHUNKU, BĘDĄCY PODATNIKIEM INNEGO KRAJU NIŻ POLSKA I STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) - mBank, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 przekaże następujący zakres danych klienta określonego - jako osoba raportowana:
 • imię (lub imiona) i nazwisko,
 • data i miejsce (w tym państwo) urodzenia,
 • aktualny adres miejsca zamieszkania,
 • państwo/państwa rezydencji podatkowej,
 • numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN),
 • powód braku numeru TIN (w przypadku gdy numer TIN nie został nadany),
 • numery rachunków uznanych za rachunki finansowe,
 • suma sald na rachunkach finansowych wyrażona w USD, a ustalona na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu jeśli rachunek został zamknięty,
 • łączna kwota brutto odsetek wypłaconych lub uznanych na rachunku przez mBank.


SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

1. przez infolinię

2. podczas wizyty w placówce Orange – POK, składając wniosek o otwarcie rachunku - dla nowego klienta,

3. w serwisie transakcyjnym:
 • dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku,
 • dla klienta istniejącego posiadającego już rachunek - wybierając kolejno zakładki: Oferta dla Ciebie >Usługi>FATCA_CRS


Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A., Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania. Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

Ustawa (wersja polska)