Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W trosce o bezpieczeństwo depozytów powierzanych bankom działającym na terenie Polski, na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14.12.1994 r., zwanej dalej „Ustawą” (Dz.U.2009.84.711) utworzono Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG gwarantuje wypłatę wkładów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze bankom jako instytucjom zaufania publicznego w przypadku ich upadłości. Depozyty w mBank S.A., którego częścią jest mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi (Orange Finanse produkty bankowe dostarcza mBank), objęte są również gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

wysokość gwarancji

Gwarancja obejmuje 100% depozytów do równowartości 100 000 EUR w mBanku S.A., w tym w Orange Finanse produkty bankowe dostarcza mBank. Do obliczania wartości EUR oraz innych walut obcych przyjmowany jest średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia upadłości banku. Środki wypłacane są w złotych polskich bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Kwota równowartości w złotych 100 000 EUR określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku.

ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
  • osób fizycznych
  • osób prawnych (tj. m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych)
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (np. spółek osobowych, wspólnot mieszkaniowych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej)
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
czyje depozyty nie podlegają ochronie?
  • Skarbu Państwa
  • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe
  • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających, co najmniej 5% akcji banku)
depozyty niepodlegające ochronie

Nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego depozyty (wierzytelności do banku) wynikające z dokonanych z bankiem:

  • czynności bankowych nie potwierdzonych wystawionym przez bank dokumentem imiennym (np. wierzytelność wynikająca z bankowego papieru wartościowego wydanego na okaziciela)
  • czynności innych niż czynności bankowe

Nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wierzytelności powstałe wobec podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania w sytuacji, gdy bank pośredniczy w zawieraniu umowy z tym podmiotem.

sposób wypłaty środków gwarantowanych przez BFG

Syndyk bądź zarządca sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz z wyliczeniem należnych im kwot, a następnie dokonuje ich wypłat. Wypłata środków gwarantowanych następuje po przekazaniu syndykowi lub zarządcy stosownych kwot przez BFG. Wypłata środków gwarantowanych dla deponentów powinna być dokonana w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków tj. od dnia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków gwarantowanych w w/w terminie, w szczególności ze względu na nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg banku lub znaczną liczbę prowadzonych przez bank rachunków, sąd prowadzący postępowanie upadłościowe może, na wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru tj. deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

odzyskanie części depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG

Część depozytów (ponad kwotę 100 000 EUR) nie objęta gwarancją BFG stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej mBanku S.A.

Zobacz dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej mBanku S.A na stronie www.mbank.pl. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać na stronie internetowej BFG, a także pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 800 569 341 / (+48 22) 583 09 42.